MIT brainiacs put their faith in the future (Boston Herald, 10/21/2010)